SAS DIES DE SARDIGNA A PORTOFERRAIO
TRIULAS DUAMMIZZAEDOIGHI

A tottu cheria fagher sa supresa
cuntentu so chi l'àna fatta a mie,
pro sas duas die de sa festa nostra
tenia in mente da fagher s'istriscione
ROSSELLA URRU E SOS DUOS MARO'
PRESTU A DOMO INSORO.

Como cambio sas cartasa in sa mesa,
Rosella a domo sana e salva este torrada
a s'appellu mancan sos atteros duos,
passensia n'de tenimoso e tanta cun
s'isperansia chi issos puru tenzan
su matessi risultadu.

Deabberu como so cuntentu
sas festa nostra siana de ammentu
a tottugantos sos intervenidos e su circulu nostru,
dae sa Regione puru ricconotu,
mi auguro chi sia de ideas riccu,
cun su coro l'àmoso fundadu e tottu li semu devotos-
finzas si semus emigrados,tenimos sempre
sa Sardigna in coro- cun amistade bona festada a tottu.

De coro bolla dedico Antonio MattaTREIGHI E BATTORDIGHI DEL LAMPADAS 2009
DUAS DIES DE FESTA SARDA A PORTOFERRAIO

NOS HADA A PERDONARE S.ANTONI
E FINZASA JESUSU SODERANU,
CA IN SA DIE A ISSOS DEDICADA
DE FAGHER HAMOS TENTU ATTERAS COSAS,
MA FIDI SA FESTA DE SA TERRA NOSTRA.

CUSTU TRABAGLIU CHERZO DEDICARE
A TOTTU CHIE NOS HADA AZZUADU
A FAGHER DE SA FESTA DE SARDIGNA
UNA COSA DE NO IRMENTIGARE.

FINZAS SA OGHE PIU' BELLA DE IDDA MIA,
FRA CANTIGOS ANTIGOS E DURCHES MELODIAS
PRO UNU SERO NOS HA FATTU CUMPANZIA

CANTU BELLA ESTE ISTADA SA SARTIGLIA
FATTA TOTTA DE PIZZINOS MINORES,
TAMBURINOS E TRUMBETTISTAS
CHI CUN SA MAESTRIA INSORO
TOTTUGANTOS HANA AMMACCHIADU.

CUN SA CURSA A S'ISTELLA E SAS PARIGLIAS
MI PARIA DE CH'ESSERE IN SARDIGNA,
SPERO SOLU CHI SAS FESTAS NOSTRAS
ABBARRENE A TOTTU IN SA MEMORIA
COMENTE SOS NURAGHES IN S'ISTORIA.

Grazie de coro a tottu - Antonio MattaDEDICADA A SU CIRCULU SARDU "BRUNO CUCCA"

IN SU DUAMMIZZAESESE IN S'ANNU,
SU DEGHE DE SU MESE E SANTUAINI
IN D'UNA CHENA CUN PAGOS AMIGOS
SOS FUNDAMENTOS HAMOS BETTADU
PRO COSTITUIRE SU CIRCULU SARDU
REALIZZADU POI A S'ATTER'ANNU.

A CLAUDIO MONNI L'HAN, FATTU PRESIDENTE
SU VICE SUO EST GIOVANNI MASCIA,
DE AMBOS DUOS PATRIZIA EST SU VICARIU,
E AGOSTINO L'HAN FATTU SGRETARIU
A MIE PURU M'HAN FATTU TESORERI,
SU CAPU REVISORE EST PINO PILLERI.

SOS SOCIOS COMO SUN DUAS PAZZA E CHENTU,
E CUSTAS SUN SAS FAINAS DE RAFFAELE,
PRO NO AERE INCARICU PERUNU
FORA DE UN AZZUDU A SU BISONZU.

PRIMA DE SU TEMPUS EST MANCADU -
E SU GHI INOCHE SA VIDA L'HAT NEGADU
LI SIAT IN CUDD'ATTERA TORRADU-
A BRUNO CUCCA L'HAMOSO INTESTADU
POITE FIT BONU E SI L'HAT MERITADU.

PARIS CUN S'ABE ELBANA LABORIOSA,
SOS BATTOR MOROS SUN SA NOSTRA INSIGNA,
IN SIGNU E FRATELLANZIA
CUN SOS FIZZOS DE S'ELBA E DE SARDIGNA.

CUSTU EST SOLU UN ACCONTU,MA LU PROMITTO,
CHI BOLLU PONZO IN LIMBA,S,ISTORIA INTREA
DE CUSTU NOSTRU CIRCULU DE SARDIGNA.

Cun Affettu bos saludo - Antonio Matta